Sign In
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksExplaining Overweight and Physical Activity in Young Children: A Bio-Psycho-Social and Ecological Model.

DelprosjektTidlig trygg i Trondheim

ProjectThe Early Secure Study

 Explaining Overweight and Physical Activity in Young Children: A Bio-Psycho-Social and Ecological Model.

I de siste ti-årene har det vært en klar økning av andelen overvektig barn i Norge. Overvektige barn har en sterkt forhøyet risiko for å forbli overvektige gjennom barne- og ungdomsår og inn i voksen alder. På samme måte er det en kontinuitet mellom fysisk aktivitet i barne- og ungdomsår og fortsatt aktivitet senere i livet.

Siden behandling i begrenset grad synes å hjelpe blir forebyggende og helsefremmende tiltak, spesielt på et tidlig tidspunkt, desto viktigere. Slike tiltak bør være basert på sikker kunnskap om hvilke faktorer som er bestemmende for utvikling av overvekt og fysisk aktivitet/inaktivitet. Slik kunnskap er mangelvare for den perioden hvor intervensjon kan potensielt ha størst effekt, nemlig tidlige barneår.
Siden tidligere forskning sterkt indikerer at både overvekt og inaktivitet er multideterminert tester vi i dette prosjektet bidragene fra en rekke mulige påvirkningskilder: familiemiljø, skolemiljø, foreldre, samt fra barna selv.

Data kommer fra studien Tidlig trygg i Trondheim.
 
Fysisk aktivitet målt ved hjelp av et akselerometer som barna går med en uke, og kroppssammensetning (fett, muskler, benmasse) ble målt via impedansregistering. I tillegg er det innhentet informasjon om nærmiljø ut fra tilgjengelighet til friluftsområder, lekeplasser, idrettsarenaer, trafikksikkerhet mm. Familie- og foreldrefaktorer er kartlagt bl.a. ut fra foreldrenes egen fysiske aktivitet og BMI/kroppssammensetning, oppdragelsesstil, transportering av barnet, psykisk helse – inkludert spiseproblemer, regulering av barnets spising, og fysiske aktiviteter sammen med barnet. Forhold ved barnet inkluderer måling av temperament, psykisk helse, sosial kompetanse, selvbilde – inkludert kroppsbilde, kognitive forhold, regulering av emosjoner, spisemønstre, deltagelse i organsiert idrett og skjermtid.​

​The main objective is to identify underlying factors in the development of different patterns of physical activity, eating behaviors and obesity in children. Factors at the community level (e.g. access to recreational activity areas), the family level (e.g. parents’ own activity level) and individual differences of children (e.g. temperament) will be examined.

ANDRE PROSJEKTER FRA TtiT

OTHER PROJECTS FROM TESS

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

FØLG OSS
SOCIAL